Ghobro » info

Merah Gajah

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Raja Ahmad mendapatkan anak dari gajah tersebut yang kemudian diberi nama Merah Gajah. Merah Gajah akhirnya berjodoh dengan Puteri Betung. Berikut kisahnya:

====================

Maka keluarlah dari sana Raja Ahmad itu; tiba-tiba sampailah ia ke negerinya. Setelah datanglah ia ke istana, maka tuan puteri pun beridiri di pintu istana mengalu-ngalukan Raja Ahmad datang.

Maka ujar Raja Ahmad akan tuan puteri “Ayuhai adinda tuan puteri, pergi hamba berburu itu, seekor perburuan pun tiada hamba peroleh, melihat perburuan pun hamba tiada, melainkan hamba bertemu dengan sebuah surau di tengah rimba belantara, maka ada seorang orang tua dalam surau itu; maka hamba memberi salam kepada orang tua itu maka disahutinya salam hamba itu. Maka hamba ceritakan kepadanya akan hal saudara hamba mendapat puteri dalam rebung betung itu. Maka ujar orang tua itu ‘Jikalau tuan hendak akan anak, baiklah biar hamba tunjukkan dia akan tuan; nantilah tuan hamba di sini barang sesaat.’ Maka hamba nanti, maka kepada sesaat itu juga datanglah seikur gajah terlalu amat besar. Maka ada seorang kanak-kanak duduk di atas kepalanya. Maka dimandikannya ia ke sungai, telah sudah dimandikannya, maka dihantarkannya ke tebing sungai itu. Maka pergilah pula ia memandikan dirinya. Setelah sudah ia mandi maka dimuatkannya pula akan kanak-kanak itu di atas kepalanya, maka dibawanya berjalan ke rimba; demikianlah penglihat hamba”.

Maka ujar tuan puteri, “Ya tuanku, muslihatkan apalah kiranya akan kanak-kanak itu.”

Maka Raja Ahmad pun keluarlah dari istananya menghimpunkan segala laskarnya. Apabila sudah berhimpun sekaliannya datang menghadap Raja Ahmad, maka diceritakannya peri hal kanak-kanak itu yang di kepalanya gajah itu pada segala laskarnya hendak berupayakan kanak-kanak itu di kepala gajah itu.

Raja Ahmad mengambil kanak-kanak yang dimandikan gajah

Maka pada hari yang baik, pergilah baginda dengan segala laskarnya ke rimba pada tempat gajah memandikan kanak-kanak itu. Syahdan maka orang tua yang pada surau itu pun ghaiblah dengan suraunya; tiadalah dilihatnya di sana lagi.  Maka hari kamis pula masing-masing mengorek tanah akan tempat bersambaran akan mengambil kanak-kanak itu.

Syahdan maka datanglah kepada hari Jemaat; maka keluarlah gajah itu dari dalam rimba membawa kanak-kanak itu memandikannya ke sungai pada tempat dimandikannya dahulu itu. Setelah datang ia ke sungai, maka dimandikannya kanak-kanak itu, setelah sudah dimandikannya di tebing sungai, maka gajah itu pun memandikan dirinya.

Maka segeralah Raja Ahmad  mengambil kanak-kanak itu. Maka lalu dibawanya dengan segeranya berjalan. Maka dilihat oleh gajah itu lalu diikutnya akan Raja Ahmad itu.

Diberi nama Merah Gajah

Maka sekalian laskarnya menghalau gajah itu dan setengah melontar dia. Maka berulanglah gajah itu. Ada pun gajah itu beranama Bujang Sakalis lagi gajah itu tunggal tiada dapat lama hidupnya dalam benua.

Maka Raja Ahmad pun berjalanlah ke negerinya dengan segala laskarnya. Hatta maka sampailah ke istananya maka tuan puteri pun berdiri di pintu istananya mengalu-ngalukan Raja Ahmad itu. Maka Tuan Puteri pun melihat kepada kanak-kanak itu maka segeralah didapatkannya, lalu disambutinya daripada Raja Ahmad itu. Maka terlalulah amat baik parasnya; maka dinamainya Merah Gajah.

Maka mashurlah di dalam negeri itu Raja Ahmad beroleh anak dan terdengarlah pada saudaranya Raja Muhammad akan Raja Ahmad beroleh kanak-kanak itu. Maka datanglah saudaranya Raja Muhammad pergi melihat Merah Gajah itu, maka ia pun amat sukacita melihat kanak-kanak itu terlalu mat baik parasnya itu. Maka Raja Ahmad pun berceritalah kepada saudaranya Raja Muhammad peri segala kelakuannya ia berburu itu dan ia bertemu dengan sebuah surau itu di tengah rimba belantara dan bertemu dengan seorang orang tua dalam surau itu dan peri hal ia mendapat kanak-kanak itu. Maka Raja Muhammad pun bermohon menyembah kakanda dua laki isteri lalu ia kembali ke negerinya.

Maka beberapa lama antaranya maka besarlah kanak-kanak itu keduanya.  Maka didudukkannyalah Merah Gajah itu dengan Puteri Betung. Maka berbesanlah ia kedua bersaudara sentiasa ia dalam kesukaannya.

=======================

Bagaimana nasib Merah Gajah dan Puteri Betung?

Daftar Isi Hikayat Raja-Raja Pasai

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →