Ghobro » info

Organisasi Islam Makkiyah

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, 17 Ramadhan.

Dakwah di kalangan keluarga dan sahabat

Yang pertama beriman adalah isterinya Khadijah binti Khuwailid r.a., kemudian sepupunya Ali bin Abu Thalib r.a., bekas hambanya Zaid bin Harits lalu sahabatnya Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah Usman bin Amir, kemudian Bilal bin Rabah al Habsyi.

Dakwah di kalangan orang-orang terpilih

Setelah turun Surat al Mudatsir, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang yang dipercayai akalnya. Dalam 3 (tiga) tahun, bilangan mereka mencapai kira-kira 30 orang.

Dakwah terang-terangan

Setelah turun Al Hijr:94, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah terang-terangan. Mulailah terjadi tantangan.

Darul Arqam

Setelah al Arqam bin Abi Arqam memeluk agama Islam, Rasulullah SAW menghimpun orang mukmin di rumah al Arqam, membacakan ayat-ayat al Qur’an yang diterimanya.

Muhajirin Habsyah

Akibat penyiksaan dari kaum Quraisy, 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita atas anjuran Rasulullah SAW hijrah ke Habsyah. Ketika mendengar Umar al Khattab masuk Islam, rombongan ini kembali ke Makkah.

Kemudian, mereka kembali ke Habsyah. Jumlahnya 83 laki-laki dan 11 orang wanita.

Menghadapi Pemboikotan

Kaum Quraisy kemudian mengadakan pemboikotan terhadap Rasulullah SAW, Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan berhenti atas usaha tokoh-tokoh Quraisy yang rasional.

Dakwah ke kaum Anshar

Pada musim haji tahun ke-11 kerasulan, di Aqabah, tempat melontar jumrah, Rasulullah SAW bertemu 7 (tujuh) orang kabilah Aus dan Khajraz, mengajaknya memeluk agama Islam yang diterima oleh kabilah tersebut. Ketujuh orang tersebut, sepulang ke Madinah mengabarkan pertemuan tersebut dan tentang agama Islam.

Pada musim haji tahun ke-12 kerasulan, 12 orang laki-laki Anshar datang ke Makkah dan membaiat Rasulullah SAW. Sepulangnya, membawa utusan nabi Musab bin Umair.

Pada musim haji tahun ke-13 kerasulan, 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita Anshar datang ke Makkah membaiat Rasulullah SAW dan membaiat akan menolong dan menyokong Baginda seperti mempertahankan anak-anak dan wanita mereka sendiri. Rasulullah memilih 12 orang ketua dari kalangan mereka sebagai wakil kepada kaum mereka.

Riwayat Pemerintahan Islam

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →